براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )*******کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)*******
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧
سامانه ها

اتوماسيون آموزشی

http://emsha.umsha.ac.ir/samaweb

اتوماسيون اداری

192.168.5.2

اتوماسيون آماری

http://stats.umsha.ac.ir

سامانه آزمون الکترونيکی

http://lms.umsha.ac.ir

پورتال کارکنان

http://192.168.5.12

سامانه گاما

http://192.168.5.46/helpdesk

سامانه تجهيزات پزشکی

http://fdo.umsha.ac.ir

سامانه pmq

192.168.5.14

سامانه صدور پروانه ها

http://parvaneh.behdasht.gov.ir

سامانه آموزش مداوم پزشکی

http://www.ircme.ir

سامانه ثبت شکايات

http://bazrasi.umsha.ac.ir

سامانه مواليد

http://192.168.5.26

سامانه مديريت درآمد

http://daramad.umsha.ac.ir

مديريت توسعه فناوری اطلاعات سلامت

http://roshd.umsha.ac.ir

دفتر آمار وزارتخانه

Avab.behdasht.gov.ir

کارمند ايران

http://karmandiran.ir

قاصدک

Pbp.behdasht.gov.ir

سامانه سجاد

Sajad.bedasht.gov.ir

آمار تست

192.168.5.15

سايت درآمد

ftp.umsha.ac.ir:8092

سامانه hse

hse.health.gov.ir

بيمه ايران

Darman.iraninsurance.ir

سامانه تامين اجتماعی

Darman.tamin.ir

سامانه نيروهای مسلح

Esata.ir

سامانه خدمات درمانی

ihio.gov.ir

سامانه کميته امداد

emdad.ir

سامانه مکسا

Coding.behdasht.gov.ir

سامانه مادر و نوزاد-ايمان

Iman.behdasht.gov.ir

سامانه فناوری اطلاعات

It.behdasht.gov.ir

آی پی های داخلی

Start-run

آدرس پکس

192.168.98.98

آدرس نرسينگ

192.168.98.99

سرور His

192.168.98.100

دفتر بهبود کيفيت

192.168.98.208

آدرس برنامه ها

192.168.98.50