164
بیمارستان علیمرادیان - اورژانس
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨
اورژانس

ریاست بخش

دکتر علی ترکاشوند

مسئول اورژانس بیمارستان

آقای محمد سوری کارشناس پرستاری

پزشک های اورژانس

دکتر یونس جاهداری - دکتر احمد گرایی- دکتر محمد میرزایی - دکتر فاطمه ساکی - دکتر اکبر عنایتی - دکتر داوود سلگی -دکتر محمد تکلو- دکتر مسعودی - دکتر ابوالقاضی

تعداد تخت اورژانس

تخت سرپایی 6 عدد - تخت پانسمان 2عدد - تخت ایزوله 1 عدد -واحد تریاژ
تلفن تماس  08133217071 داخلی 243