164
بیمارستان علیمرادیان - مدیر خدمات پرستاری
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨
مدیر خدمات پرستاری

نورمحمد كياني

کارشناس پرستاری

سوابق کاری :

- از تاریخ 05/02/85 تا 06/05/87 پرستار بخش داخلی مردان بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند

- از تاریخ 01/05/86 تا 01/04/95 سوپر وایزر بالینی بیمارستان آیت ا... علیمرادیان

- از تاریخ 06/05/87 سرپرستار بخش داخلی مردان بیمارستان آیت ا... علیمرادیان

- از تاریخ 01/09/87 تا 18/06/91 کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان نهاوند

- از تاریخ 27/02/90 تا 18/06/91 سوپر وایزر آموزش شبکه بهداشت و درمان نهاوند

- از تاریخ 02/03/89تا 30/09/93 مدیر خدمات پرستاری بیمارستان شهید حیدری

- سالهای 1389 و 1390 مربی هنرستان بهیاری شهرستان نهاوند

- از تاریخ 19/06/91 تا 01/10/93 مدیر بیمارستان شهید حیدری

- کارشناس بحران بیمارستان آیت ا...علیمرادیان در سال 1386

- سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان نهاوند در سال 1386

-عضو کار گروه فرهنگ عمومی و اجتماعی شبکه بهداشت و درمان نهاوند از تاریخ 28/03/90

- عضو کمیته نظارت وارزشیابی درونی بیمارستان شبکه از تاریخ 09/11/87

- عضو ستاد برنامه تحول نظام سلامت شهرستان نهاوند از تاریخ 17/02/93

- نایب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری دوره چهارم شهرستان نهاوند

- ا تاریخ 01/10/93 تا 01/04/95 سرپرستار بخش داخلی مردان بیمارستان آیت ا...علیمرادیان

- از تاریخ 23/05/95 به عنوان عضو ستاد و مسئول پیگیری برنامه ترویج زایمان طبیعی در شبکه بهداشت شهرستان نهاوند

- از تازیخ 01/04/95 مدیر خدمات پرستاری بیمارستان آیت ا...علیمرادیان