164
بیمارستان علیمرادیان - تجهیزات پزشکی
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨
تجهیزات پزشکی

مسئول : آقای بهرام اسکندری

دارای شناسنامه تجهیزات بخشها