164
بیمارستان علیمرادیان - واحد درآمد
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨
واحد درآمد

مسئول درآمد بیمارستان

 آقای مهران  ساکی  کارشناس پرستاری