آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1452
 بازدید امروز : 34
 کل بازدید : 208342
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.3901

 برنامه زمان بندی شده کمیته های بیمارستان آیت اله بهاری در سال 1397

 

عنوان کمیته

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

کمیته پایش و سنجش کیفیت

15

-

-

14

-

-

15

-

-

15

-

-

کمیته اورژانس وتعیین تکلیف بیماران(مدیریت تخت)

8

8

8

7

8

7

8

7

8

8

8

8

ترویج زایمان طبیعی وایمن،ایمنی مادر ونوزاد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

-

11

-

12

-

11

-

10

-

11

-

11

کمیته اخلاق پزشکی

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

کمیته کنترل عفونت بیمارستان

15

15

13

14

15

15

15

15

15

15

15

15

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

7

6

7

7

7

7

7

7

7

8

7

7

کمیته مرگ و میر و عوارض ، آسیب شناسی ونسوج

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

یکم ماه بعد

کمیته مدیر یت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

12

11

12

12

11

12

-

12

-

12

11

12

کمیته بهداشت محیط

14

11

10

10

10

10

10

10

11

11

10

11

کمیته طب انتقال خون

-

-

8

-

-

7

-

-

7

-

-

8

کمیته  اقتصاد درمان ،دارو وتجهیزات پزشکی

-

-

5

-

-

5

-

-

5

-

-

5

کمیته ایمنی بیمار

16

15

13

14

14

14

14

14

14

13

14

14

کمیته دارو ،درمان وتجهیزات پزشکی

9

5

5

5

3

5

5

5

5

5

6

5

کمیته تامین کالا و خدمات

-

9

9

9

9

10

9

9

10

9

9

9

         

                     معنوان و اعضـای کمیتـه های  بیـمارستـانی در سـال 1395 بیمارستان  آیت اله بهاری

عنوان کمیته

اعضاء کمیته

پایش وسنجش کیفیت

اعضا موقت: کارشناس ناظر بر درمان

ترویج زایمان طبیعی وایمن ،ایمنی مادر ونوزاد،ترویج تغذیه با شیر مادر

ریاست بیمارستان ،مدیربیمارستان ،مدیر خدمات پرستاری ،سوپروایزرآموزشی، متخصص زنان و زایمان، ، متخصص اطفال و نوزادان،مسئول بخش عمومی،  مسئول بخش  اطفال و نوزادان ، یک نفر از پزشکان اورژانس،مسئول بهبود کیفیت، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

اعضاء موقت: کارشناسان مادران و کودکان مرکز بهداشت

حفاظت فنی  و بهداشت کار

ریاست بیمارستان ،مدیربیمارستان ،مدیر خدمات  پرستاری ،مسئولین بخشها ،مسئول تاسیسات،کارشناس بهداشت حرفه ای ،کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی،سوپروایزر آموزشی ،مسئول بهبود کیفیت، ،مسئول فنی رادیولوژی،پزشک اورژانس ، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

اخلاق پزشکی

ریاست بیمارستان ،مدیربیمارستان  ،مدیر خدمات پرستاری ،رئیس بخش زنان وزایمان،رئیس بخش جراحی،رئیس بخش داخلی پزشک اورژانس،مسئول بهبود کیفیت ، ،سوپروایزر آموزشی،مسئول حقوق گیرنده خدمت ، مسئول دفتر حراست شبکه ،مسئول امورفرهنگی،مسئولین بخشهای درمانی و پاراکلینیک، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

        درمان وتجهیزات پزشکی

 

ریاست بیمارستان ،مدیر بیمارستان ، مدیر خدمات پرستاری ،مسئول انبار  داروئی ، مسئول فنی داروخانه ، رئیس بخش اطفال و نوزادان،رئیس بخش عفونی،رئیس گروه بیهوشی،مسئول فنی تجهیزات پزشکی بیمارستان،مسئول بهبود کیفیت ، ، مسئولین بخشهای درمانی و پاراکلینیک، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

اعضا موقت:کارشناس تغذیه

اقتصاد درمان ،دارو وتجهیزات پزشکی

ریاست بیمارستان ،مدیر بیمارستان ، مدیر خدمات پرستاری،مسئول فنی دارخانه،مسئول فنی تجهیزات پزشکی بیمارستان،روسای بخش های بالینی حسب موضوع، مسئول بهبود کیفیت، ،مسئول واحد آمار واطلاعات بیمارستان،سایراعضا حسب مورد به تشخیص رئیس بیمارستان کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

کنترل عفونت بیمارستانی

ریاست بیمارستان ،مدیربیمارستان ، مدیر خدمات پرستاری ، کارشناس کنترل عفونت کارشناس بهداشت محیط ، متخصص داخلی،متخصص عفونی،متخصص جراحی ،متخصص گوش وحلق وبینی،سوپروایزر آموزشی،، ، مسئولین بخشهای درمانی و پاراکلینیک،مسئول آزمایشگاه  ،مسئول بهبود کیفیت ،  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

اعضاء موقت:کارشناس واحدپیشگیری از بیماریهای مرکز بهداشت

مدیریت خطرحوادث وبلایا

ریاست بیمارستان ،مدیربیمارستان ،مدیرخدمات پرستاری ،کارشناس بحران بیمارستان ، مسئول فنی اورژانس، ، مسئول اورژانس ، مسئولین بخشهای درمانی و پاراکلینیک ، مسئول بهبود کیفیت،،مسئول امور مالی بیمارستان،مسئول امور حراست یا انتظامات ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

اعضاء موقت:مسئول بحران شبکه

 

مرگ و میر عوارض ، آسیب شناسی و نسوج

ریاست بیمارستان ،مدیربیمارستان ،مدیر خدمات پرستاری ،مسئول بخش  آزمایشگاه ، مسئول مدارک پزشکی  ،مسئولین  فنی بیمارستان، متخصص جراحی عمومی،متخصص بیهوشی ، متخصص قلب و عروق،پزشک اورژانس،سوپروایزر آموزشی ، ، مسئول بهبودکیفیت، ،مسئول ثبت مرگ ومیرکودکان 59-1ماهه و پره ناتال، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

اعضاء موقت: پزشک مسئول بیمار

مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

ریاست بیمارستان ،مدیربیمارستان ،رئیس بخش جراحی،رئیس گروه  بیهوشی ،مدیر خدمات پرستاری ،مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت  ، مسئول فناوری اطلاعات - ، مسئول بهبودکیفیت ، -مسئولین بخشهای درمانی، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

اعضائ متغییر: مسئول درآمد ،پشتیبان نرم افزار بیمارستانی-منشی بخش درمانی-مسئول ترخیص

اورژانس و تعیین تگلیف(مدیریت تخت)

ریاست بیمارستان ،مدیربیمارستان ،مدیر خدمات پرستاری،مسئول اورژانس،مسئول فنی اورژانس،،سوپروایزرین اورژانس، ،مسئولین فنی بیمارستان،متخصص داخلی،متخصص قلب و عروق،پزشک اورژانس،مسئول تریاژ،مسئول بهبود کیفیت، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

اعضاء موقت:مسئول اورژانس 115شهرستان بهار

بهداشت محیط

ریاست بیمارستان ،مدیربیمارستان ،مدیر خدمات پرستاری،متخصص داخلی،پزشک اورژانس،کارشناس بهداشت محیط ،مسئول خدمات عمومی،  مسئول بهبود کیفیت،کارشناس کنترل عفونت-مسئولین بخشها- کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

اعضاءموقت:کارشناس بهداشت محیط مرکزبهداشت:کارشناس  بهداشت محیط معاونت بهداشتی    

طب انتقال خون

ریاست بیمارستان ،مدیربیمارستان ،مدیر خدمات پرستاری ،متخصص جراحی، مسئول آزمایشگاه، مسئولین بخشها ی درمانی، مسئول فنی آزمایشگاه ، مسئول بهبودکیفیت، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

امربه معروف ونهی از منکر

ریاست بیمارستان،مدیریت بیمارستان ،مدیر خدمات  پرستاری،مسئول دفتر حراست شبکه بهداشت ودرمان بهار،کارگزین بیمارستان،مسئول اورژانس،مسئول بخش زایمان ،مسئول اتاق عمل،مسئول بخش عمومی،مسئول آزمایشگاه وبانک خون،مسئول رادیولوژی،مسئول واحد آموزش،مسئول بهبود کیفیت

 

            ایمنی بیمار    

 

 

ریاست بیمارستان،مدیریت بیمارستان ،مدیر خدمات  پرستاری، ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی،مسئول بهبود کیفیت،مسئول تاسیسات،مسئول بحران و بلایا،رئیس بخش اوژانس،مسئول بخشهای بالینی وپاراکلینیک،مسئول بهداشت حرفه ای

اعضا موقت:رئیس بخشهای درمانی براساس دستور جلسه،مسئول فنی داروخانه