آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2243
 بازدید امروز : 71
 کل بازدید : 203686
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 1.1341

دكتر عارفه ريحاني رئيس بيمارستان

مدرك تحصيلي : دكتري عمومي

سابقه :13سال

وتاريخ انتصاب: 5/11/1391

پيام رياست :

سپاس بيكران خداوند منان را كه نيكوكاراني شايسته و سخاوتمند و كاركناني صديق و فداركار در ايفاي وظيفه به ما ارزاني فرمود تا موجب شود بيمارستان آيت اله بهاري شهرستان بهار با افتخار و استفاده از حداكثر توان به خدمات ارزشمند و شبانه روزي خود ادامه داده و همواره جوياي مسيري باشد كه به عنوان الگو نمونه اي بارز به شمار آيد. خدمت به همنوعانمان را مايه مباهات و افتخار خود دانسته و اميد آن داريم كه با عنايات حضرت دوست كمبود امكانات مادي و رفاهي ذره اي خدشه بر عشق و ايثار كاركنان   در خدمت شايسته و الهي انسانيشان وارد نسازد.

 

شرح وظايف رئيس بيمارستان

1-      كسب خط مشي و دستور العملهاي لازم از سرپرست مربوطه .

2-      نظارت و سرپرستي در مورد انجام امور درمان بيماران توسط پزشكان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوين شده در اين مورد

3-      نظارت در مورد انتخاب پزشكان همكار بيمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوين شده و سعي در تامين كادر پزشكي و غيرپزشكي مورد نياز طبق برنامه هاي درماني و نوع فعاليت بيمارستان

4-      سرپرستي و اظهارنظر در مورد تهيه آئين نامه و دستورالعمل هاي مورد نياز بيمارستان و نظارت بر انجام  و اجراي آنها

5-      سرپرستي و ايجاد هماهنگي در مورد ارائه خدمات درماني توسط گروه پزشكي بيمارستان

6-      شركت در جلسات شوراي پزشكي به منظور بررسي مسائل درماني و واحدهاي پاراكلينيكي بيمارستان

7-      ايجاد كميته هاي لازم بيمارستاني انتخاب افراد هر كميته ا همكاري ساير مسئولين و نظارت بر حسن اجراي وظايف

8-      مطالعه گزارش كميته هاي مختلف بيمارستان  سعي و اهتمام در مورد رفع مشكلات و نواقص موجود در هر مورد

9-      بررسي و نظارت بر حسن اجراي وظايف و خدمات درماني و پاراكلينيكي

10-  نظارت بر امور مالي تهيه بودجه سالانه و ثبت هزينه و درآمدهاي بيمارستان طبق برنامه هاي پيش بيني شده

11-  نظارت و سرپرستي كلي بر حسن اجراي امور اداري و خدمات بيمارستان

12-  اقدام لازم در مورد استخدام ، اخراج ، تشويق و يا تنبيه كاركنان شاغل بيمارستان بر اساس مقررات مربوطه

13-  اقدام در مورد مكاتبات و مسائل بيمارستان با مراجع رسمي و ساير موسسات به عنوان نماينده و مسئول بيمارستان در حدود اختيارات تفويضي

14-  نظارت و سرپرستي در مورد خدمات كادر پرستاري و رفع مشكلات موجود با نظر مسئول مربوطه

15-  تهيه گزارش هاي متناوب از فعاليتهاي بيمارستان و ساير امور جاري در مورد خدمات درماني بهداشتي و اداري مالي و ارائه هر گونه پيشنهاد در جهت رفع نواقص كلي گسترش بيمارستان به مقامات مسئول

16-  نظارت بر ارزشيابي كاركنان بيمارستان به منظور بهبود كيفيت خدمات درماني و ساير خدمات

17-  انجام ساير اموري كه در حدود وظايف اداري از طرف سرپرست مربوطهارجاع مي گردد .

18-  تهيه گزارش از فعاليتها مشكلات و پيشرفت ها جهت سرپرست مربوطه