منو اصلی
نوزادان

نام ونام خانوادگي سمت مدرك تحصيلي
سودابه نجفي
مسئول بخش كارشناس پرستاري

 

بخش نوزادان

مسئول : سودابه نجفي

پزشکان متخصص : دکتر نيازي-دكتر افشين پور

تعداد تخت فعال : 15تخت

تلفن داخی بخش : 256

ساعات ملاقات : ۱۴ الی ۱۶

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

۱- ویزیت روزانه توسط متخصصین

۲- تحویل وتحول بالینی بیماران در هر شیفت بر اساس کاردکس

۳- بررسی نظافت بخش - نظافت یونیت بیماران بستری و ترخیص شده

۴- انجام مراحل پذیرش وترخیص بیماران طبق دستورالعمل

۵- تهیه و تنظیم کارت دارویی و کاردکس

۶- تست علایم حیاتی - انجام اقدامات درمانی بر اساس دستور پزشک

۷- تنظیم و ثبت برنامه ماهیانه پرسنل و همچنین محاسبه اضافه کاری و ضریب کارایی

۸- پیگیری آزمایشات و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و گرافی

۹- دارو درمانی و سرم تراپی بیمار

اوقات شرعی