منو اصلی
قلب
نام نام خانوادگي سمت مدرك تحصيلي
نسرین عطایی مسئول لیسانس

 

بخش قلب

مسئول :نسرین عطایی

پزشکان متخصص :دکتر منجم-دكتر بهرامی

تعداد تخت فعال 17

تلفن داخی بخش 221

ساعات ملاقات :۱۴الی ۱۶

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

۱- ویزیت روزانه توسط متخصصین

۲- تحویل وتحول بالینی بیماران در هر شیفت بر اساس کاردکس

۳- بررسی نظافت بخش - نظافت یونیت بیماران بستری و ترخیص شده

۴- انجام مراحل پذیرش وترخیص بیماران طبق دستورالعمل

۵- تهیه و تنظیم کارت دارویی و کاردکس

۶- تست علایم حیاتی - انجام اقدامات درمانی بر اساس دستور پزشک

۷- تنظیم و ثبت برنامه ماهیانه پرسنل

۸- پیگیری آزمایشات و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و گرافی

۹- دارو درمانی و سرم تراپی بیمار

اوقات شرعی