** فرا رسیدن عید سعید فطر بر شما مبارک باد **
پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧
سال ١٣٩٠درباره مركز بخشهاي درمانينقشه بيمارستان راهنماي طبقاتگواهینامه ها
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 974
 بازدید امروز : 3
 کل بازدید : 416227
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.7440
ساعت
واحد آمار

واحد آمار بيمارستان اکباتان همدان مسئوليت گردآوري، تلخيص و طبقه بندي و نهايتا پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات بيماران بستري و مراجعين سرپايي را بعهده دارد. اين واحد از سال 1380 وارد مرحله جديدي از پردازش اطلاعات گرديده است و تاكنون ضمن انجام وظايف ذيل، موفق به همكاري با بسياري از طرحهاي تحقيقاتي و نيز آموزش دانشجويان مختلف از جمله دانشجويان رشته مدارك پزشكي درخصوص مفاهيم آمار و تجزيه و تحليل فرمولهاي آمار بيمارستاني گرديده و بسياري از همكاران واحد مدارك پزشكي بيمارستانهاي همدان و شهرستانهاي استان در خصوص مسائل آمار، با اين واحد همفكري و مشورت مي نمايند.

رئوس فعاليتهاي واحد آمار بشرح ذيل مي باشد :

فعاليت هاي واحد آمار به دو صورت فعاليت هاي ثابت (روزمره)و فعاليت هاي غير ثابت ميباشد

{فعاليت هاي ثابت يا روزمره}

جمع آوري اطلاعات:

1. تعيين اطلاعات مورد نياز هر واحد با توجه به نوع خدماتي كه در آن واحد ارائه ميگردد

2. طراحي فرمولهاي لازم با هماهنگي مسئولين واحد(با در نظر گرفتن نوع خدمت،وسايل مصرفي تعداد مراجعين و شيفت كاري و …)

3. توجيه مسئول تكميل فرمهاي مربوطه در چگونگي ثبت اطلاعات

4. جمع آوري فرمهاي اطلاعات بر اساس دستورالعمل اجرايي توسط مامورين هر واحد

· الف:بخشهاي بستري به صورت روزانه

· ب:بخشهاي سرپايي به صورت ماهيانه

5. رفع ايرادات و ابهامات احتمالي در فرم هاي ارسالي طي تماس با مسئول تكميل فرم

طبقه بندي و تلخيص اطلاعات:

1. تحويل فرم هاي اطلاعات و ثبت در دفتر مخصوص هر بخش

2. انتقال اطلاعات فرم هاي روزانه در فرم مخصوص آمار ماهيانه

3. ثبت و تكميل نهايي گزارش كلي فعاليت بيمارستان بر اساس فرم هاي ماهيانه

4. تفكيك كليه خدمات ارايه شده در بيمارستان به دو بخش خدمات بستري (كلينيك) خدمات سر پايي (پارا كلينيك )

تجزيه و تحليل اطلاعات:

1. ورود اطلاعات طبقه بندي و خلاصه شده به رايانه واحد آمار .

2. استفاده از نرم افزار EXCELجهت تجزيه و تحليل و رسم نمودار و تهيه گزارشات مورد نياز

3. تهيه و تكميل و ارسال گزارش فعاليت فعاليت بيمارستان با ضمائم مربوطه به اداره آمار و خدمات ماشيني دانشگاه به صورت ماهيانه .

شامل :

تعداد بيماران پذيرش شده ، ترخيص شده ، فوت شده ، بيماران با اقامت كمتر از 24 ساعت ، متوسط تخت فعال كليه بخشها ، تعداد مراجعين به در مانگاهها ي تخصصي و كليه پاراكلينيكهاي انجام شده در بيمارستان ،آمار فعاليت ماهيانه بخشهاي بستري .

4. تهيه وتدوين گزارش كامل تحليلي فعاليت بيمارستان و ارسال آن به حوزه هاي رياست ، مديريت و خدمات پرستاري به صورت ماهيانه كه شامل نكات زير مي باشد .

- بخشهاي مرتبط تحت عنوان “دپارتمان “ و ساير بخشها به صورت منفرد طبقه بندي گرديده و اطلاعات جمع آوري شده در هر صفحه در جدول DATA نوشته مي شود . اين اطلاعات شامل نا م بخش ، متوسط تخت فعال ، تخت روز كل ، تخت روز اشغالي ، تعداد بيمارپذيرش شده ، تعداد بيمار تر خيص شده ، تعداد بيماران فوتي قبل از 24 ساعت بستري ، تعداد بيماران فوتي بعد از 24 ساعت بستري ، تعداد بيماران با اقامت كمتر از 24 ساعت بستري

- اطلاعات جمع آوري شده بر اساس شاخص هاي بيمارستاني تجزيه و تحليل گرديده و در جدولInformation آورده مي شوند . اين شاخص ها عبارتند از :

نسبت درصد اشغال تخت ، متوسط اقامت بيمار ، نسبت مرگ و مير (فوت در هزار ) ، متوسط بستري روزانه ، نسبت پذيرش بخش به كل پذيرش شدگان ، نسبت فوتي بخش به كل فوت شدگان شاخص فعاليت تخت (Bed Turnover Rate ) ، وقفه در فعاليت تخت (B.T.Internal )

- اطلاعات جدول Information با اطلاعات ماه قبل و نيز با اطلاعات ماه مشابه در سال قبل مقايسه و تجزيه و تحليل مي گردند .

- در انتهاي هر صفحه از گزارش فوق ، تجزيه و تحليل نوشتاري براي هر بخش نيز صورت مي پذيرد .

- اطلاعات مربوط به كليه بخشهاي پاراكلينيك نيز در ادامه اين گزارش مي آيد قابل ذكر است كه اين بخشها بيش از 30 واحد مي باشند .

- گزارش تحليلي مربوط به بخشها يا دپارتمان هاي بيمارستان همه ماهه جهت اطلاع و اظهار نظر به رئيس بخش يا دپارتمان ارسال مي گردد .

- اطلاعات مر بوط به ساير واحد هاي اداري نظير حسابداري ، كتابخانه ، كار گزيني ، و…حتي المقدور جمع آوري و در گزارش فعاليت بيمارستان مي آيد .

- در انتهاي گزارش تحليلي جدول كلي فعاليت بخشهاي بستري و شاخص هاي مربوطه نمودار هاي نسبت درصد اشغال تخت ، نمودار مقايسه اي اعمال جراحي بخشهاي مختلف به تفكيك (الكتيو ، اورژانس ، سرپايي )، نسبت مرگ و مير ، متوسط روزهاي بستري و Bed Turn Over Rate آمده است .

5. علاوه بر گزارش تحليلي ماهيانه بيمارستان ، گزارشات تحليلي سه ماهه و مقايسه آن با سه ماهه مشابه سال قبل ، شش ماهه و مقايسه آن با شش ماهه مشابه سال قبل ، نه ماهه و مقايسه آن با نه ماهه مشابه سال قبل و گزارش جامع ساليانه و مقايسه آن با سال قبل نيز تهيه و ارايه مي گردد ، در گزارش ساليانه نمودار نسبت درصد اشغال تخت براي كليه بخشها ي بستري در طول سال تهيه و به همراه گزارش فعاليت هر بخش به رئيس مربوطه تحويل مي گردد.

6. تكميل برنامه نرم افزاري ماده 89 و ارسال اطلاعات مربوطه توسط CD به واحد آمار دانشگاه.