** فرا رسیدن عید سعید فطر بر شما مبارک باد **
چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧
سال ١٣٩٠درباره مركز بخشهاي درمانينقشه بيمارستان راهنماي طبقاتگواهینامه ها
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1150
 بازدید امروز : 4
 کل بازدید : 417674
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.6970
ساعت
واحد پذیرش

واحد پذیرش

فعالیت واحد پذیرش :

-   پذيرش صحيح بيماران

-   ثبت دقيق اطلاعات هويتي و شناسايي بيماران در زمان پذيرش

-   نوبت دهي بيماران بر اساس برنامه اتاق عمل و ظرفيت بخش ها

-    ارتباط و هماهنگي با واحد اسناد پزشكي در خصوص تائيد برخي از اعمال جراحي

-   انجام هماهنگي لازم جهت جابجايي و انتقال بيماران از بخش به بخش ديگر

-   هماهنگي و ارتباط با پزشكان جهت نوبت دهي صحيح و بستري بيماران و جلوگيري از كنسل شدن اعمال جراحي

-   هماهنگي و ارتباط با اتاق عمل جهت برنامه اتاق عمل پزشكان و مدت زمان  عمل جراحي آنها

-   راهنمائي بيماران جهت به همراه داشتن مدارك مورد نياز و انجام اقدامات پاراكلينيكي قبل از بستري شدن.

-   اخذ رضايت نامه هاي مورد نياز از بيماران يا سرپرست قانوني آنان.

-   ارتباط مداوم و مستمر با بخش ها جهت اطلاع از آخرين وضعيت تخت هاي موجود.

-   ارتباط و هماهنگي لازم با مسئول پذيرش و رياست اداره پذيرش و مدارك پزشكي در خصوص اطلاع از آخرين بخش نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده جهت تشكيل پرونده و بستري بيماران.

-   برنامه ريزي صحيح جهت استفاده بهينه از تخت هاي بيمارستان و رسيدن به درصد اشغال تخت مطلوب .

-   پي گيري و گزارش وضعيت بيماران بستري شده كه مدت اقامت آنها طولاني شده يا عمل جراحي آنان كنسل گرديده است.

-   ارتباط و هماهنگي با امور مالي و واحد امور قراردادها جهت اطلاع از انواع بيمه هاي طرف قرارداد و وضعيت قراردادهاي قبلي (تمديد يا لغو قرارداد)

شرح وظايف : مسئول پذيرش بستري

- كنترل و تاييد نهايي برنامه كاري پرسنل با هماهنگي كارشناسان ذيربط

- نظارت بر عملكرد مسئولين پذيرش اورژانس ،  پذيرش مركزي و درمانگاه تخصصی بیمارستان

- برنامه ريزي صحيح فعاليتهاي پذيرش بستري به منظور استفاده بهينه از تخت هاي بيمارستان و رسيدن به درصد اشغال تخت مطلوب

- ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري سيستم پذيرش سرپايي و ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها

- پيش بيني و برآورد مقدار مورد نياز براي مصارف بلند مدت فرم هاي مورد نياز جهت پذيرش بيماران

- تنظيم نهايي ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق

- ارائه گزارش مشكلات واحد در خصوص غيبت پزشكان ، ارجاع بيش از ظرفيت بيمار توسط پزشكان ، عدم وجود تختهاي خالي و كنسل شدن اعمال جراحي به مسئول مافوق

- هماهنگي با سوپروايزر اتاق عمل در خصوص برنامه اتاق عمل پزشكان جهت بستري بيمار و جلوگيري از اشغال كاذب تختها

- پاسخگويي به مشكلات مراجعين به واحدهاي تحت سرپرستي از نحوه عملكرد و برخورد پرسنل

- ارتباط و هماهنگي با واحد امور مالي و واحد امور قراردادها جهت اطلاع از انواع بيمه هاي طرف قرارداد و وضعيت قراردادهاي قبلي ( تمديد يا لغو قرارداد )

- ابلاغ كليه دستورالعملهاي واصله از مدير مافوق به كليه مسئولين واحدهاي تحت سرپرستي

- پيگيري وگزارش وضعيت بيماران بستري شده كه مدت اقامت آنها طولاني شده يا عمل جراحي آنها كنسل شده است به مسئول مافوق

- تنظيم بايگاني مستندات و سوابق مكاتبات اداري مرتبط

- سازماندهي  نيروهاي انساني در كليه واحدهاي تحت سرپرستي

ارزيابي عملكرد كاركنان در واحدهاي تحت سرپرستي بر اساس معيارهاي تعريف شده به منظوراجراي سيستم تشويق و تنبيه و  ايجاد انگيزه

- انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با شغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول مافوق

- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد

- شركت در كلاسهاي آموزشي  ،  جلسات عمومي مدارك پزشكي و كميته هاي بيمارستاني مرتبط    )

- ثبت دقيق اطلاعات هويتي و شناسايي بيماران در زمان پذيرش

-نوبت دهي بيماران بر اساس برنامه اتاق عمل و ظرفيت بخش ها

-ارتباط و هماهنگي با واحد اسناد پزشكي در خصوص تائيد برخي از اعمال جراحي بيماران تحت پوشش  بيمه

-انجام هماهنگي لازم جهت جابجايي و انتقال بيماران از بخش به بخش ديگر

-هماهنگي و ارتباط با پزشكان جهت نوبت دهي صحيح و بستري بيماران و جلوگيري از كنسل شدن  اعمال جراحي

-هماهنگي و ارتباط با اتاق عمل جهت برنامه اتاق عمل پزشكان و مدت زمان اتاق عمل آنها

-راهنمائي بيماران جهت به همراه داشتن مدارك مورد نياز و انجام اقدامات پاراكلينيكي قبل از بستري شدن.

-اخذ رضايت نامه هاي مورد نياز از بيماران يا سرپرست قانوني آنان.

-ارتباط مداوم و مستمر با بخش ها جهت اطلاع از آخرين وضعيت تخت هاي موجود.

-ارتباط و هماهنگي لازم با مسئول پذيرش بستري مركزي در خصوص اطلاع و اجراي آخرين بخش نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده جهت تشكيل پرونده و بستري بيماران.

 -ارائه گزارش روزانه از كليه امور مربوطه به مسئول مافوق

 -انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با شغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول مافوق

 -هماهنگي و اقدام براي پذيرش بيماران ( تحت پوشش بيمه هاي طرف قرارداد و موارد آزاد )