صفحه اصلي > واحد آموزش بیمار > محتوای رسانه های آموزش بیمار 

 

 

 

 

   دانلود : احاديث_درمورد_سلامتي.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : کله_سیستیت_حاد.pdf           حجم فایل 2515 KB
   دانلود : کله_سیستکتومی.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : تانسیلکتومی.pdf           حجم فایل 79 KB
   دانلود : تانسیلکتومی_یا_برداشتن_لوزه.pdf           حجم فایل 4153 KB
   دانلود : تب_در_کودکان.pdf           حجم فایل 1836 KB
   دانلود : تروما_به_شكم.pdf           حجم فایل 4113 KB
   دانلود : اقدامات_در_منزل_تروما_به_شكم.pdf           حجم فایل 79 KB
   دانلود : بریدگی_ها.pdf           حجم فایل 4135 KB
   دانلود : بریدگی_ها_(_زخم_باز).pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : آپاندیسیت.pdf           حجم فایل 2477 KB
   دانلود : آپاندکتومی.pdf           حجم فایل 87 KB