صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه اول > آي - سي - يو اطفال 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

 

نام بخش

آی سی - یو اطفال

 

رییس بخش

-

-

مسئول بخش

خانم حدادي

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

6 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

12 نفر

بهیار

- نفر

کمک بهیار

 4 نفر

بیمار بر

- نفر

منشی

1 نفر