صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه سوم > فك وصورت 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

جراحی فک و صورت

 

رییس بخش

دکترجمالپور

متخصص جراحی فک و صورت

مسئول بخش

خانم اكبري

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

21  تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

7 نفر

بهیار

 2 نفر

کمک بهیار

-

بیمار بر

3 نفر

منشی

1 نفر