صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه اول > جراحي زنان 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

جراحی زنان

 

رییس بخش

دکترقربانپور

متخصص و جراح عمومی

مسئول بخش

خانم میرزایی

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

23  تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

8 نفر

بهیار

 1 نفر

کمک بهیار

4 نفر

بیمار بر

-

منشی

1 نفر