صفحه اصلی > بخشهاي بستري > طبقه اول > جراحي ٢ 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

جراحی عمومی 2

 

رییس بخش

دکترقربانپور

متخصص جراحی عمومی

مسئول بخش

خانم نوريون

کارشناس پرستاری

تعدا تخت فعال

23 تخت

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس پرستاری

7 نفر

بهیار

2 نفر

کمک بهیار

 2 نفر

بیمار بر

2 نفر

منشی

1 نفر

 

 

خدمات قابل ارائه

انواع اعمال جراحی عمومی