صفحه اصلی > واحدهاي پاراكلينيك > CT scan 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

سی تی - اسکن

 

رییس بخش

دکتر ابراهیمی ازندریانی

رادیولوژیست

مسئول بخش

خانم نوربخش

کارشناس رادیولوژی

تعداد اتاق فعال

1 اتاق

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس ارشد رادیولوژی

1 نفر

کارشناس رادیولوژی

7 نفر

کاردان رادیولوژی

2 نفر

منشی

1 نفر

تایپیست

1 نفر

کارشناس پرستاری

1 نفر