صفحه اصلی > واحدهاي پاراكلينيك > پاتولوژي 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

پاتولوژی

 

رییس بخش

دکتر دهقان

پاتولوژیست

مسئول بخش

خانم سرهادی

کارشناس آزمایشگاه

تعداد تخت فعال

-

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس  

4 نفر

منشی

2 نفر