صفحه اصلی > واحدهاي پاراكلينيك > آزمايشگاه 

رییس بخش

مسئول بخش

 

 

نام بخش

آزمایشگاه مرکزی

 

رییس بخش

دکتر راستگو

پاتولوژیست

مسئول بخش

خانم سرهادی

کارشناس آزمایشگاه

تعداد تخت فعال

-

 

 

 

تعداد پرسنل

 

کارشناس  ارشد

2 نفر

کارشناس

4 نفر

کاردان

17 نفر

اپراتور

5 نفر

نمونه گیر

2 نفر