صفحه اصلي > حوزه ریاست > معاونت ها > معاونت پژوهشی > برنامه زمان بندي فعاليتهاي واحد 

برنامه زمان بندي فعاليتهاي واحد

حضور مشاور تحقيقاتي:

خانم پگاه آمري

 

روزهاي يك شنبه و سه شنبه از ساعت 10-12