مسئول بهبود کیفیت:  سیده زینب نظری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست سازمانی : پرستار

سابقه کاری : 

 

دفتر بهبود کیفیت

 

واحد بهبود کیفیت بیمارستان در سال  1386به منظور  بهره گیری از دانش و تجربه پرسنل در جهتافزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی راه اندازی گردید .

 

از جمله فعالیت های  این دفتر تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی ,تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر  ، ارزیابی عملکرد استقرارسیستم های مدیریتی نظیرISO 9001-2008 ،نظر سنجی بیماران و پرسنل ،  اصلاح فرآیندها،تدوین  خط مشی ها و شاخص های کاربردی استقرار سیستم اعتبار بخشی ،تهیه چک لیست های کنترلی و  پایش  و تحلیل آنها و تدوین کتابچه های مورد نظر اعتباربخشی می باشد .

 کمیته ها

دبیرخانه کمیته های بیمارستانی که امور ساماندهی و انجام فعالیتهای لازمبمنظور برگزاری موثر و مناسب کمیته ها  و جلسات آنها را بعهده دارد از وظایف دفتر بهبود کیفیت می باشد .