شرح وظايف :

 

 1. اقدام به طرح ریزی،ساخت و مستندسازی نظام کیفیت از طریق گروه های اجرایی و جلب مشارکت کارکنان.
 2. انجام اقدامات مناسب برای فراهم نمودن منابع کافی به منظور اجرای اثربخش سیستم.
 3. حصول اطمینان از در اختیار داشتن مستندات نظام کیفیت در کلیه سطوح سازمانی.
 4. بررسی و تجزیه و تحلیل شکایات/اعتراضات مشتریان به منظور تعیین نقاط ضعف سیستم و پیگیری های لازم جهت رفع و اصلاح آن.
 5. نظارت بر حسن اجرای فعالیت های ممیزی داخلی و خارجی.
 6. نظارت بر آموزش کارکنان به منظور افزایش توان و مهارت آنان و ایجاد فرهنگ کار با کیفیت در سازمان.
 7. اطمینان یافتن به درک و اجرای مفاد خط مشی و اهداف اعلام شده توسط پرسنل و واحدهای مختلف بیمارستان.
 8. تحلیل رضایتمندی کارفرمایان و مشتریان داخلی و خارجی.
 9. اطمینان از درک نیازمندی ها و انتظارات مشتریان در کلیه فعالیت ها و فرآیند های بیمارستان.
 10. جلوگیری از تدوین و انتشار مستنداتی که با خط مشی و اهداف اعلام شده مغایر هستند.
 11. اطمینان از اثربخشی سیستم کیفیت و حصول به اهداف کیفی (میان مدت و بلند مدت).
 12. ارتباط با طرف های برون سازمانی در ارتباط با سیستم کیفیت تدوین شده.
 13. حصول اطمینان از استقرار اجزاء و حفظ نظام کیفیت به طریق مختلف.
 14. نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحدهای سازمانی در ارتباط با سیستم کیفیت تدوین شده و گزارش به مدیریت.
 15. پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیری صادر شده

 

دفتر بهبود کیفیت

 

واحد بهبود کیفیت بیمارستان در سال  1386به منظور  بهره گیری از دانش و تجربه پرسنل در جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی راه اندازی گردید .

 

از جمله فعالیت های  این دفتر تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی ,تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر  ، ارزیابی عملکرد استقرارسیستم های مدیریتی نظیرISO 9001-2008 ،نظر سنجی بیماران و پرسنل ،  اصلاح فرآیندها،تدوین  خط مشی ها و شاخص های کاربردی استقرار سیستم اعتبار بخشی ،تهیه چک لیست های کنترلی و  پایش  و تحلیل آنها و تدوین کتابچه های مورد نظر اعتباربخشی می باشد .

 کمیته ها

دبیرخانه کمیته های بیمارستانی که امور ساماندهی و انجام فعالیتهای لازمبمنظور برگزاری موثر و مناسب کمیته ها  و جلسات آنها را بعهده دارد از وظایف دفتر بهبود کیفیت می باشد .