کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت کار

هدف:

به منظور تامین مشارکت کارکنان ومدیران ونظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی وبهداشت کار،صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور درمراکز بهداشتی درمانی(بیمارستانها)مشمول وهمچنین پیشگیری از حوادث وبیماریهای ناشی از کار، حفظ وارتقاءسلامتی کارکنان وسالم سازی محیطهای کاری، تشکیل کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار درکلیه مراکز بهداشتی درمانی الزامی است.

 

ریاست کمیته:دکتر بابک بریدفاتحی، ریاست بیمارستان

دبیر کمیته :کارشناس بهداشت حرفه ای: آقای ربانی

 

اعضای ثابت کمیته:

رئیس بیمارستان ،مدیر بیمارستان ،مدیرخدمات پرستاری،مسئول دفتر بهبود کیفیت، مسئول حفاظت فنی،مسئول  بهداشت حرفه ای،مسئول تاسیسات مرکزی،کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی، رابط ارزشیابی بیمارستان، مسئول فنی داخلی، مسئول لنژری ، کارپرداز و مسئولین واحدهای درمانی و پاراکلینیک.

 

شرح وظایف:

v   اجرای استانداردهای ایمنی ، آتش نشانی و بهداشت حرفه ای در اعتباربخشی

v   تدوین برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

v   کمیتهحفاظتفنیوبهداشتکاربامشارکتواحدبهداشت حرفه ای،برنامهآموزشیکارکناندرزمینهایمنیوبهداشت حرفه ایراتدویننمودهاست

v   تصویب و اجرایی نمودن مداخلات مناسب جهت رفع مشکلات شناسایی شده

v   اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان

v   نظارت بر بهداشت پرتوها در بیمارستان

v   تهیه و تنظیم شناسنامه شغلی و انجام معاینات شغلی

v   تصویب و اجرایی نمودن مداخلات مناسب جهت کاهش عوامل زیان آور محیط کار

v   تصویب و اجرایی نمودن دستورالعمل های اجرایی حفاظتی در بیمارستان

توالی برگزاری کمیته:
حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و مستندات در زونکن کمیته های بیمارستانی نگهداری می گردد.