کمیته ی مرگ و میر ،عوارض ، آسیب شناسی و نسوج

هدف:

این کمیته برای بررسی علل مرگ و میر، روند مرگ و میر، جلوگیری از موارد مرگ و میر قابل اجتناب، ابعاد قانونی موضوع، عوارض بیمارستانی و روند آنها، تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض بیمارستانی و روند آنها، تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض اتفاق افتاده، اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب و ... تشکیل میگردد.

 

ریاست کمیته:دکتربابک بریدفاتحی ، ریاست بیمارستان

دبیر کمیته:مسئول اورژانس:ربابه محمدیان

اعضای ثابت کمیته:

رئیس بیمارستان،مدیر بیمارستان،مترون،متخصص آسیب شناسی،مسئول بهبود کیفیت،سوپروایزرآموزشی،سوپروایزر وقت، مسئول فنی آزمایشگاه، مسئول فنی اورژانس،پزشک مسئول بیمار بر حسب مورد، مسئول فنی بخش  داخلی بیمارستان، مسئولین واحدهای زایشگاه و اطفال.

 

شرح وظایف کمیته:

v   بررسی منظم همه موارد مرگ ومیر (به ویژه موارد غیر منتظره)

v   خط مشی بررسی دوره ای عوارض

v    خط مشی پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی

v   اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان

v   بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان

v   برگزاری کنفرانسهای مرتبط

v   گزارش تمام بیماریها در صورت نیاز (با توجه به مقررات وزارت بهداشت)

v   گزارش نمونه های بیوپسی و اتوپسی و نکروپسی

 

 

توالی برگزاری کمیته
حداقل هر یک  ماه  یکبار تشکیل جلسه داده و مستندات نگهداری می گردد.

زیر شاخه های کمیته ی مرگ ومیر:

1.    مرگ و میر کودکان 1-59ماهه          2. مرگ مادران      3.  مرگ پرینتال             4. احیاء نوزادان