کمیته ی ایمنی مادرو نوزاد،ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر

هدف :

این کمیته در راستای کمیته دانشگاهی ایمنی و ترویج زایمان طبیعی بایستی در بیمارستان های عمومی که دارای بخش های زنان و مامایی می باشند تشکیل گردد.این کمیته بیمارستانی باید با هماهنگی و تحت نظر کمیته دانشگاهی انجام وظیفه نماید و در واقع زیر مجموعه همان کمیته دانشگاهی محسوب می شود.هم چنین پیگیری اجرای 10 اقدام بیمارستان دوستدار کودک بر عهده این کمیته می باشد.

ریاست کمیته:دکتربابک بریدفاتحی ، ریاست بیمارستان

دبیر کمیته :کارشناس مامایی: راحله خدابنده لو

اعضای ثابت کمیته:

مدیریت شبکه، رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان،مدیرخدمات پرستاری،رئیس بخش زنان و مامایی،مسئول بهبود کیفیت،یک نفر دیگر از متخصصین رشته زنان ومامایی ،رئیس بخش کودکان و نوزادان ، یک نفر دیگر از متخصصین رشته کودکان ونوزادان، ماما مسئول زایشگاه، سرپرستار بخش زنان و مامایی،سرپرستار بخش نوزادان،سوپروایزرآموزشی،کارشناس تغذیه، کارشناس بهداشت خانواده،کارشناس شیر مادر و کارشناس مادران

 

شرح وظایف:

v   اجرای برنامه های آموزشی در سطح بیمارستان جهت کارکنان مرتبط با مراقبت مادر و کودک و توجیه کارکنان جدیدالورود

v   نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعملهای مراقبت مادر و کودک و اجرای اقدامات ده گانه

v   فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اقامت مادرانی که شیرخوارانشان در بخش بستری هستند

v   خط مشی  نظارت بر ترخیص همزمان مادر و کودک( نظارت بر ترخیص همزمان مادران و شیرخواران)

v   اجرا و نظارت بر پایش های دوره ای بیمارستان

v   تهیه نشریات آموزشی برای مادران  خط مشی  تهیه نشریات آموزشی برای مادران و نظارت بر توزیع آنها

v   تلاش در جهت تشکیل گروههای حمایت از مادر و نوزاد

v   تلاش در جهت افزایش زایمان طبیعی و کاهش سزارین

v   هدایت فعالیتهای بیمارستان منطبق بر ضوابط بیمارستان دوست دار مادر و کودک

توالی برگزاری کمیته
بصورت ماهانه تشکیل جلسه داده و مستندات نگهداری می گردد.