کمیته ی دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی

هدف:

این کمیته به منظور تضمین کیفیت  خدمات داروئی در راستای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات درمانی وجلوگیری از عوارض احتمالی داروئی ، كنترل كيفيت و كميت داروها و تجهيزات تشکیل میگردد و تضمین سلامت و کیفیت بیمارستان در همه شرایط در راس اهداف این کمیته میباشد.

ریاست کمیته:دکتر بابک بریدفاتحی، ریاست بیمارستان

دبیر کمیته : مسئول فنی داروخانه : دکتر الهام عباسی

اعضای ثابت کمیته:

رئیس بیمارستان- مدیر بیمارستان- مدیر خدمات پرستاری- مسئول واحد بهبود کیفیت–سوپروایزرآموزشی - رابط ارزشیابی-

مسئول فنی داروخانه - کارشناس

کنترل عفونت - سه نفر از پزشکان متخصص بیمارستان - مسئول تجهیزات پزشکی و مسئولین واحدهای درمانی و پاراکلینیک

شرح وظایف کمیته

 

v   تدوین فرمولاری بیمارستانی و به روز رسانی آن

v   تدوین فهرستی از داروهای خودبخود متوقف شونده ، داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود .

v   خط مشی:تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع (آنتی بیوتیک ها )

v   خط مشی:تنظیم ، پایش و ارزشیابی خط مشی بیمارستان در استفاده صحیح از داروها

v   خط مشی :تدوین خط مشی ها و روشهایی برای کاهش اشتباهات تجویز داروها و عوارض جانبی ناخواسته

v   طراحیواجرایمداخلاتواقداماتاصلاحیبهمنظوررفعمشکلاتواشتباهاتداروییگزارششده

v   تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هر یک از بخشهای بیمارستان موجود باشد

v   تهیه فهرستی از داروهای پرخطر یا داروهای با احتمال خطر بالا

v   تدوین فرایندی برای تعیین ، تصویب و تهیه داروهایی که جزو فرمولاری بیمارستانی نیستند

v   ترویج شیوه های علمی درمان و دارو در سطح بیمارستان

v   پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی نظارت بر نحوه استفاده از وسایل ، نگهداری و تامین تجهیزات پزشکی

v   آموزش نحوه کاربرد و استفاده صحیح و ایمنی و نگهداری تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

توالی برگزاری کمیته:
حداقل هر سه ماه یکبار جلسه تشکیل و مستندات  در زونکن کمیته های بیمارستانی نگهداری گردد.

 توضیحات:

این کمیته جایگزین کمیته ی دارودرمان و تجهیزات پزشکی و کمیته ی تغذیه و رژیم های درمانی در ضوابط فعلی ارزشیابی می گردد.