کمیته ی مدیریت اطلاعات سلامت و  فناوری اطلاعات

 

هدف:

برای احراز کیفیت مطلوب در ارائه خدمات بیمارستاني یک سیستم خوب و معتبر اطلاعات  و آمار ضروری است و وجود کمیته ای تحت این عنوان به این هدف کمک می نماید. پرونده های پزشکی احتمالا مفیدترین منبع برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده بشمار می روند. ( جزئیات وضعیت بیماران – تعامل بین بیماران و پرسنل درمانی – اطلاعات در مورد نتایج درمانی در این پرونده ها بسهولت قابل استحصال میباشد). از مسائل حائز اهمیت پرونده های بیمارستانی، امکان انجام مطالعات همزمان و گذشته نگر میباشد. ابعاد آموزشی و پژوهشی و پیگیری نتایج درمانهای انجام شده در همین سطح قابل انجام است.

استفاده های قانونی و جنبه های حقوقی مدارک پزشکی از دیگر مسائل مهم قابل تاکید در بحث آمار و مدارک پزشکی بشمار میرود. نهایتاً موضوع پرونده نویسی و نحوه نگارش داده های پزشکی و درمانی بیماران در زمره مهمترین مسائلی است که باید روند منطقی و مطلوب داشته باشد و در سطح این کمیته نیز مورد بررسی و نظارت دائمی قرار داشته باشد.

 

ریاست کمیته:دکتر بابک بریدفاتحی ، ریاست بیمارستان

دبیر کمیته :مسئول آمار  و مدارک پزشکی ،خانم مهری نعمتی

 

اعضای ثابت کمیته:

رئیس بیمارستان،مدیر بیمارستان،مدیر خدمات پرستاری، مسئول دفتر بهبود کیفیت، مسئول فنی آزمایشگاه، مسئول بخش آمارو مدارک پزشکی (مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان)، یک نفر پزشک متخصص شاغل آشنا به موضوع، سوپروایزر وقت

 

شرح وظایف کمیته:

v   اجرای استانداردهای مدارک پزشکی در اعتبار بخشی

v   اجرای استانداردهای فناوری اطلاعات در اعتبار بخشی

v   تایید فرم های بیمارستانی طراحی شده و پایش نظام بایگانی منطبق بر ضوابط در مدارک پزشکی

v   پایش اجرای نظام پرونده نویسی صحیح و علمی و در دسترس بودن گزارشات منظم ماهیانه از عملکرد بیمارستان

توالی برگزاری جلسه:
حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری می شود.


توضیحات:
این کمیته جایگزین کمیته اسناد، مدارک پزشکی و تنظیم پرونده ها در ضوابط فعلی ارزشیابی می گردد.