کمیته اورژانس بیمارستانی

هدف:

 باتوجه به اهمیت بخش اورژانس درپذیرش بیماران وساماندهی ارائه خدمات به مراجعین به عنوان یکی ازاولویت های مهم دربرنامه های سالجاری وزارت بهداشت ودرمان،این کمیته از سال 89 تشکیل گردید.

ریاست کمیته:دکتر بابک بریدفاتحی ، ریاست بیمارستان

دبیر کمیته:مترون بیمارستان:آقای محمدباقر کوشان مهر

 

اعضاء کمیته:

رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون ، مسئول فنی اورژانس،  سرپرستار اورژانس، یک نفر سوپروایزر، مسئولین واحدهای آزمایشگاه ورادیولوژی.

 

شرح وظایف کمیته:

v   افزایش تعدادمراجعین اورژانس که زیر6ساعت تعیین تکلیف شده اند.

v   مهندسی فرایند درمان اورژانسی به منظورانجام اقدامات اصلاحی جهت جلوگیري ازتاخیردر

ارائه خدمات درمانی ازجمله تشخیص اولیه،انجام اقدامات پاراکلینیک،انجام مشاوره هاي

درمانی وتشخیص نهایی

v   تحلیل نتایج حاصل اززمانسنجی بیماران وفرمهاي تریاژ تکمیل شده به منظور بهبود فراینده اي درمان اورژانس ناشی ازدست رفتن زمان (Morbidity) وناتوانی (Mortality) کاهش میزان مرگ ومیر

v   سازماندهی به اورژانس

v   خدمات رسانی به بیماران برحسب اولویت پزشکی در کوتاهترین زمان وضریب اطمینان بالا

 

v   جلوگیری از خطاها در اورژانس وافزایش رضایت ارباب رجوع وکاهش مرگ ومیر 

 

توالی برگزاری کمیته:

حداقل هر  سه ماه یکبار تشکیل جلسه داده و مستندات نگهداری می گردد.