کمیته ی بهبود کیفیت

هدف:

هدف از کمیته بهبود کیفیت، ارتقاء کیفیت خدمات ارئه شده به مراجعین و نیز ارتقاء کیفی عملکرد کارکنان با مشارکت فعال مراجعین و پرسنل  می باشد تا بدین ترتیب موجبات رضایت کارکنان و مشتریان فراهم گردد.

 

ریاست کمیته:دکتر بابک بریدفاتحی، ریاست بیمارستان

دبیر کمیته : مسئول بهبود کیفیت :خانم راحله خدابنده لو

 

اعضای ثابت کمیته :

رئیس بیمارستان ،مدیر بیمارستان ،مدیر خدمات پرستاری ،مسئول دفتربهبود کیفیت،مسئول فنی اورژانس، سوپروایزرآموزشی ، همه ی مسئولین بخش ها/واحدهای بالینی و اداری و پشتیبانی و  سر ممیز

 

شرح وظایف کمیته:

v   تهیه شرح وظایف قسمتهای مختلف بیماستان بر اساس مقررات و منابع موجود و ابلاغ آنها به واحد های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای این وظایف

v   درخواست گزارشات منظم ماهیانه از فعالیت ها و مشکلات درمانی واحد های مختلف و بررسی این گزارشات و راهیابی مشکلات

v   انجام بازرسی و نظارت با و بدون اطلاع قبلی و تهیه گزارشات مستند و پیگیری موارد و نتایج با هماهنگی و همکاری معاونت امور درمان و داروی دانشگاه /دانشکده و گروههای بازرسی و ارزشیابی اعزامی

v   هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان

v   تدوین فهرست اولویتها و شاخص های بهبود کیفیت بیمارستان

v   بازنگری و تحلیل داده های حاصل از پایش نتایج اجرای فرایندها و تدبیر اقدامات اصلاحی

v   پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

v   نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

v   تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان

v   پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان

توالی برگزاری کمیته:
حداقل هر دو ماه یکبار جلسه تشکیل و مستندات در زونکن کمیته های بیمارستانی نگهداری گرددو صورتجلسات از طریق ریاست بیمارستان به معاونت درمان دانشگاه ارسال می گردد.

 

توضیح:
این کمیته جایگزین کمیته مدیریت کیفی و کمیته ارزشیابی درونی در ضوابط فعلی ارزشیابی می گردد.

زیرشاخه های کمیته ی بهبود کیفیت:

1.    مدیریت خطر      2.  آموزش3.   ممیزی داخلی4. رسیدگی به شکایات

شورای کمیته اصلی مدیریت کیفی بیمارستان

ترکیب ونحوه عملکرد:

اعضای این کمیته بایدازکسانی انتخاب گردندکه مسئولیتهای کلیدیبیمارستان را برعهده داشته ودرحل مشکلات ، طراحی وبرنامه ریزی به صورت گروهی مهارت داشته باشند.ترکیب آن عبارت است از:

سرپرست علمی اورژانس،ریاست بیمارستان، دونفرازروسای بخش ها به انتخاب رئیس بیمارستان ترجیحا ازمتخصصین پیشکسوت، مدیربیمارستان(دربخش خصوصی مسئولفنی)، پرستارارشدبیمارستان(مدیرپرستاری)، رئیس حسابداری، یک یادونفرازافرادصاحب نظردرزمینه برنامه ریزی به انتخاب رئیس بیمارستان، یک نماینده ازهرزیرکمیته مربوطه به انتخاب زیرکمیته های مربوطه.

توالی برگزاری کمیته:

          کمیته حداقل هردوماه یکبارجلسات شورا تشکیل گردیده وصورتجلسات به معاونت درمان دانشگاه مربوطه ارسال میگردد تا پس ازبررسی واظهارنظردانشگاه درپرونده بیمارستان مزبورثبت میگردد صورتجلسات کمیته باید درفایلی به نام کمیته فوق درجوبه عنوان اسنادبیمارستان نگهداری می شود