کمیته ی طب انتقال خون

هدف:

بمنظور رسيدگي علمي به تمام موارد انتقال خون كه در بيمارستان انجام مي شود و براي استفاده بجا از خون و فرآورده هاي آن و انجام توصيه هاي لازم به پزشكان و همچنين آموزش كادر پزشكي بيمارستان در امر انتقال خون كميته انتقال خون بيمارستان تشكيل خواهد شد .

ریاست کمیته:دکتر بابک بریدفاتحی، ریاست بیمارستان

دبیر کمیته :مسئول آزمایشگاه ، آقای علی مرادی

اعضای ثابت کمیته

رئیس یا مدیر بیمارستان، مدیرخدمات پرستاری،مسئول بهبود کیفیت،سوپروایزر آموزشی،مسئول  آزمایشگاه ،مسئول بانک خون بیمارستان،مسئول فنی بخش داخلی بیمارستان،مسئول واحدهای اتاق عمل ،اطفال و جراحی

 

شرح وظایف کمیته

v   اجرای دستورالعملهای طب انتقال خون در اعتباربخشی

v   بررسی عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده های خونی در بیمارستان

v   تصویب و اجرای مداخلات کاهش دهنده عوارض انتقال خون

v   ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان در زمینه طب انتقال خون

توالی برگزاری کمیته
حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد.