کمیته ی بهداشت محیط

 

هدف:

کاهش نرخ عفونت های بیمارستانی و کاهش هزینه های ناشی از بروز این عفونت ها ( برای بیمارستان و بیماران) و ارتقاء و حفظ سلامتی کارکنان ، بیماران و کلیه کارکنان.

ریاست کمیته:دکتر حسن بهرامی ، ریاست بیمارستان

دبیر کمیته :کارشناس بهداشت محیط ،آقای مهدی روشن

 

اعضای ثابت کمیته:

رئیس  بیمارستان،مدیر بیمارستان،مترون، مسئول بهداشت محیط،مسئول بهبود کیفیت،سوپروایزر آموزشی،یک نفر متخصص عفونی یا داخلی، مسئول آزمایشگاه،کارشناس کنترل عفونت، مسئول خدمات، مسئول لنژری، مسئولین واحدهای درمانی و پاراکلینیک

 

شرح وظایف:

v   اجرای دستورالعملهای بهداشت محیط در اعتبار بخشی

v   نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان

v   نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان

v   نظارت بر نحوه جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها

v   آموزش بهداشت و آموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها به پرستاران و پرسنل و کارکنان

v   انجام واکسیناسیونهای ضروری برای کلیه پرسنل

v   نظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به نگهداری ، شستشو ، ذخیره سازی و توزیع صحیح و بهداشتی پارچه ، ملحفه ، البسه ، گان ، شان و ... .

v   نظارت بر تفکیک اشیاء پارچه ای عفونی از غیر عفونی

v   نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضد عفونی کننده و شوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه آموزشهای لازم به ایشان

توالی برگزاری کمیته:
به صورت ماهانه تشکیل جلسه داده و مستندات نگهداری میگردد.