کمیته ی کنترل عفونت بیمارستان

 

هدف:

کاهش نرخ عفونت های بیمارستانی و کاهش هزینه های ناشی از بروز این عفونت ها ( برای بیمارستان و بیماران) و ارتقاء و حفظ سلامتی کارکنان ، بیماران و کلیه کارکنان.

 

ریاست کمیته: دکتر بابک بریدفاتحی ، ریاست بیمارستان

دبیر کمیته: مسئول کنترل عفونت

 

اعضای ثابت کمیته:

رئیس بیمارستان،مدیر بیمارستان، مسئول بهبود کیفیت،سوپروایزرآموزشی، سه نفر  از پزشکان متخصص جراحی ،عفونی یا داخلی، مسئول آزمایشگاه، کارشناس بهداشت محیط، سرپرستار بخش داخلی، کارپرداز، مسئول لنژری و مسئولین واحدهای درمانی و پاراکلینیک.

 

شرح وظایف کمیته:

v   اجرای دستورالعملهای کنترل عفونت در اعتباربخشی

v   جمعآوریمنظموتحلیلدادههاینظاممراقبتعفونتهایکسبشدهازبیمارستانواثربخشیبرنامه

v   خط مشینظارتبراجرایخطمشیهاوروشهايتاییدشدهدرکمیته،درتمامیبخشها / واحدهایمربوطه

v    به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روش های کنترل عفونت

v   نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستان به مدیران و واحدها

v   گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمانهای مرتبط) سازمانهايسلامتوبهداشتعموميخارجازبیمارستان )درچارچوبقوانينومقررات(

v   گزارش بیماریهای واگیر و غیر واگیر و موارد جدید مطابقدستورالعملوزارتمتبوع

v   پایش و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیطهای بیمارستانی و روشهای صحیح استریلیزاسیون در بیمارستان

v   نظارت و پیگیری نحوه مراقبت های پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی

توالی برگزاری کمیته:
به صورت ماهانه تشکیل جلسه داده و مستندات در زونکن کمیته های بیمارستانی نگهداری میگردد.