کمیته ی بحران و بلایا

 

هدف:

این کمیته به منظور آماده سازی بیمارستان برای مقابله با بحرانهای ناخواسته و مدیریت آن به منظور کاهش عوارض و تبعات ناشی از آن تشکیل می گردد.

 

ریاست کمیته:دکتر بابک بریدفاتحی ، ریاست بیمارستان

دبیر کمیته :سوپروایزر آموزشی:خانم لیلا مجیدزاده

 

اعضای ثابت کمیته:

رئیس بیمارستان،مدیر بیمارستان،مدیر خدمات پرستاری،مسئول بهبود کیفیت،سوپروایزرآموزشی،مسئول واحد اورژانس،سوپروایزر وقت وکارشناس بحران

 

شرح وظایف کمیته

v   کمیته ی بحران و بلایا ،بحرانهاوبلايایمحتملدرمنطقهراشناساییومستندنمودهاست.

v   کمیتهبحرانوبلایاباهماهنگیمدیرانارشد،برنامهمقابلهبابحرانهاوبلایایمحتملشناساییشدهراتدویننمودهوبهتاییدمدیرانارشدرساندهاست.

v   کمیتهبحرانوبلایابرنامهفراخوانیاعضایتیمپاسخاضطراریوجانشینهایآنانراتدویننمودهوبهافرادمرتبطاطلاعرسانیکردهاست.

v   نظارتبرانجاموظایف،مسئولیتهاواختیاراتاعضایتیمپاسخاضطراریدرزمانبروزبحران

v   فعالسازیبرنامهدرزمانبروزبحران(کارکنانمرتبطازنحوهفعالسازیبرنامهدرزمانبروزبحراناطلاعدارند.)

v   نظارتبربرگزاریمانورهایفرضی،مانورآتشنشانيوتخليه

v   نظارتبرآموزشکاملتمامیکارکنانبیمارستانبهتناسبنقش هاومسئوليت هادربرنامهمربوطه

v   کمیتهکنترلبحرانوبلایاحداقلیکباردرماهتشکیلجلسهمی دهد.

 

توالی برگزاری کمیته:

حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه داده و مستندات نگهداری می گردد

توضیح:این کمیته جایگزین کمیته سوانح، فوریت های پزشکی و حوادث غیرمترقبه در ضوابط فعلی ارزشیابی می گردد.