خط مشی کیفیت بیمارستان امام رضا(ع)

بیمارستان امام رضا(ع)کبودرآهنگ باهدف جلب رضایت مراجعین ،بیماران وکارکنان اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنایISO9001-2008 نموده است.اینجانب وهمکارانم در جهت افزایش سطح سلامت سعی وتلاش خودرانموده ومفادذیل راسرلوحه فعالیت های خویش قرار داده ایم.

1-بهبود مداوم برنامه ارتقای سیستم کیفیت ،؛فرایندها،...در جهت حفظ وافزایش رضایت بیماران ،همراهان وطرف های ذینفع

2-هماهنگی ویکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت درراستای اهداف حاکمیت بالینی واعتبار بخشی در بیمارستان

3-تدوین برنامه بهبودکیفیت فراگیر بیمارستان درموضوعات بالینی وغیربالینی

4-ارتقاکیفیت درمان بااستفاده مناسب ازتجهیزات پیشرفته باتکنولوژی وفن آوری روز بارویکرد ایمنی بیمار

5-آموزش در جهت استقرار فرهنگ مصرف بهینه واستفاده از منابع موجود

6-ارائه خدمات سلامت مبتنی بر احترام به حقوق ورعایت کرامت انسانی بیماران وارباب رجوع

7-مدیریت خطر وکنترل ،حذف ریسک فاکتورهای خطر درراستای ارتقاوایمنی بیماران وکارکنان وکنترل عوامل زیان آورکار جهت پیشگیری از بیماری های شغلی ورویدادها

8-توسعه مشارکت کارکنان در کیفیت خدمات وایمنی بیماران