اعتبار بخشی


سوابق کاری :


v   پرستاری در بخش های ویژه در سال 84-85

v   مسئول پایش بیمارستان در سال 87

v   سوپروایزر آموزشی بیمارستان از سال 86-90

v   سوپروایزر بالینی از سال 86 تاکنون

v   مسئول امور بانوان بیمارستان به مدت سه سال

v   مسئول ثبت  مرگ و میر پریناتال به مدت سه سال

v   مسئول امور رفاهی به مدت سه سال

v   مسئول سنجش شنوایی به مدت سه سال

v   عضو فعال بسیج جامعه پزشکی

v   مسئول نیروی انسانی بسیج جامعه پزشکی به مدت دو سال

v   پرستار نمونه استانی در سال 91

v   مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان در سال91 و موفق در اخذ رتبه سه استانی

v   تدریس در دانشگاه آزاد کبودراهنگ به مدت سه سال

v   مسئول ایمنی بیمار و مدیریت خطر  بیمارستان در سال91

v   مسئول امور اعتباربخشی بیمارستان از سال 91 تاکنونو کسب امتیاز درجه یک بیمارستان در این زمینه

v   حضور فعال در کسب امتیازISO9001-2008 بیمارستان از سال 86 تاکنون

v   حضور فعال در کسب امتیاز رتبه یک بیمارستان در زمینه بیمارستان دوستدار کودک

v   همکاری با آموزشگاه بهورزی شهرستان در زمینه آموزش پرستاری

 

 

اعتبار بخشی :


مدل اعتبار بخشی به عنوان یکی از معتبرترین مدلهای ارزیابی مبتنی بر کیفیت وایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روز افزون در بخش سلامت ،هماهنگ با سایراولویتهای وزارت متبوع همچون ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ،همگام با استانداردهای اعتبار بخشی آموزشی و توجه به زیر ساختهای پژوهشی به ویژه درزمینة رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقاي کیفیت خدمات،راهی نو جهت کسب اطمینان ازعملکرد مناسب سازمانهای ارائه دهندة خدمات سلامت را فرا سوی دستاندرکاران این حوزهقرار داده است و از این رو،اجرای آن برای تمام بیمارستانهای کشور الزامیاست.