مسئول بهبود کیفیت:  راحله خدابنده لو

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

پست سازمانی : ماما

سابقه کاری : 5 سال

سوابق کاری :

v     کارشناس مادران در درمانگاه شهری شماره 2 شهرستان بهار در سال 89-90

v     عضو کمیته آموزشی مادران در شهرستان بهار درسال90

v     مربی مامایی آموزشگاه بهورزی شهرستان کبودراهنگ در سال 91

v     کارشناس نوزاد بیمارستان به مدت دو  سال

v     کارشناس مسئول  مادران بیمارستان به مدت دو سال

v     مامای نمونه استانی در سال 92

v     کارشناس شیر مادر بیمارستان از سال 93 تاکنون

v     مسئول اعتباربخشی بیمارستان در سال 92-93

v     مسئول بهبود کیفیت بیمارستان ازتیر ماه 93 تاکنون

v     مسئول رسیدگی به شکایات بیمارستان از تیر ماه 93 تا کنون

v     مسئول کمیته های بیمارستانی از تیر ماه 93 تاکنون

v     رابط نظام پیشنهادات در بیمارستان

v     مسئول صیانت از حقوق شهروندی در بیمارستان

v     حضور فعال در کسب رتبه یک بیمارستان در پایش استانی شیر مادر

v     حضور فعال در کسب امتیاز درجه یک بیمارستان در زمینه اعتباربخشی

v     حضور فعال در کسب امتیازISO9001-2008 بیمارستان از سال 93 تاکنون

v     حضور فعال در کسب امتیاز رتبه یک بیمارستان در زمینه بیمارستان دوستدار کودک

 


 

دفتر بهبود کیفیت

 

واحد بهبود کیفیت بیمارستان در سال  1386به منظور  بهره گیری از دانش و تجربه پرسنل در جهتافزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی راه اندازی گردید .

 

از جمله فعالیت های  این دفتر تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی ,تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر  ، ارزیابی عملکرد استقرارسیستم های مدیریتی نظیرISO 9001-2008 ،نظر سنجی بیماران و پرسنل ،  اصلاح فرآیندها،تدوین  خط مشی ها و شاخص های کاربردی استقرار سیستم اعتبار بخشی ،تهیه چک لیست های کنترلی و  پایش  و تحلیل آنها و تدوین کتابچه های مورد نظر اعتباربخشی می باشد .

 کمیته ها

دبیرخانه کمیته های بیمارستانی که امور ساماندهی و انجام فعالیتهای لازم بمنظور برگزاری موثر و مناسب کمیته ها  و جلسات آنها را بعهده دارد از وظایف دفتر بهبود کیفیت می باشد .