اتاق عمل جراحی

اتاق عمل بیمارستان امام رضا(ع) ازچهاراتاق فعال  که سه اتاق شامل تجهیزات کامل ماننداکسیژن سانترال ماشین بیهوشی -تخت عمل -ساکشن -مانیتورینگ کوتر-چراغ سیالتیک وسایر تجهیزات لازم جهت بیهوشی عمومی واسپاینال وجراحی میباشد ویک اتاق سرپایی جهت انجام اعمال سرپایی وبخش ریکاوری تشکیل شده است.

 تعدادپرسنل شاغل دراین واحد:

24نفر که 9 نفرپرسنل بیهوشی و13 نفرپرسنل جراحی ویک پرسنل خدماتی بصورت 24 ساعته ویک نفرنیروی پکینگ وCSR درشیفت صبح می باشد.

اعمال جراحی که دراتاق عمل انجام می شودشامل:

*اعمال جراحی عمومی مانند:آپاندکتومی(آپاندیس)-هرنی(فتق نافی –شکمی)-ختنه-کله سیستکتومی (کیسه صفرا) وسایر جراحی های عمومی

*اعمال جراحی ارتوپدی مانند:انواع شکستگی ها وپلاک گذاری و...

*اعمال جراحی زنان مانند سزارین-کورتاژ-هیسترکتومی(خروج رحم) و...

*اعمال ENT(گوش وحلق وبینی ) مانند:لوزه-سپتوپلاستی –جراحی زیبایی بینی و اعمال گوش و...

*اعمال چشم مانندکاتاراکت (آب مروارید)-ناخنک و...

ساعت کاری اتاق عمل بصورت 24ساعته درتمام ایام هفته وروزهای تعطیل می باشد.درشیفت صبح اعمال الکتیو واورژانسی ودرشیفت عصروشب وروزهای تعطیل فقط اعمال اورژانسی انجام می شود.

یک روزکاری دراتاق عمل :

پس ازحضور پرسنل شیفت صبح اتاقها ی عمل توسط پرسنل بیهوشی وجراحی چک می شود وکمبودها ی اقلام دارویی وخرابی تجهیزات به مسئول دارویی ومسئول اتاق عمل اطللاع داده می شودواقلام جایگزین می شود.مسئول ریکاوری نیز ترالی احیا موجوددر ریکاوری راچک میکند وکمبودها راجایگزین می نماید وسپس پذیرش بیماران انجام می شود.

پذیرش بیمار دراتاق عمل درشیفت صبح باالویت بندی بیماران اورژانسی والکتیو انجام می شود وپس ازاتمام عمل بیمار به ریکاوری منتقل شده وبعدازتکمیل پرونده وهوشیاری کامل به بخش جراحی یاطبق نظر پزشک به ICU منتقل می شود.

پزشکان اتاق عمل شامل :

دکترکلانی متخصص بیهوشی                                          دکتر نهاوندچی متخصص جراحی عمومی

 دکتر مرادی متخصص بیهوشی                                        دکتر تسلی بخش متخصص جراحی عمومی

دکتر بهشتیان  متخصص جراحی عمومی                          دکتر جعفری متخصص گوش وحلق وبینی

دکترفاتحی متخصص ارتوپدی                                            دکترسلطانزاده متخصص چشم

دکترگل محمدی متخصص زنان                                          دکتر امین فرقانی متخصص زنان